Tegelbruksviken

Markanvisningstävling Tegelbruksviken, Karlshamns kommun i samarbete med Kärnhem och landskapsarkitekt Anna Svensson på Sweco.

sektion genom området

Naturlandskapet

Husen upplevs placerade i naturen. Skogsridån mot norr och berg i dagen bevaras i största möjliga mån. Utemiljön utgår från den naturlika karaktären som finns idag med ståtlig ek och bokskog. De privata tomterna kompletteras med enstaka ädellövträd såsom ek och bok, mellan husen. Omkringliggande mark bevaras och sköts genom försiktig gallring, för att vara en rekreativ och genomsiktligt ädellövskog. Ett skuggande lövtak eftersträvas som skuggar marken och på så vis minskar behovet av skötsel.

Stenblocken återanvänds för att ta upp nivåskillnaden från strandvägen och för att rama in kedjehusens privata tomter. Även mellan parhusens tomter placeras stenblock och en naturlik vegetation som inramning. Mot norr omgärdas de privata tomterna av bersåliknande häckar, med släpp mellan, så att gående eller cyklande når direkt till entrén. För att avgränsa parhusens tomter mot kedjehusens sedumtak sätts ett lågt nät fyllt med prydnadsgräs och ormbunkar, utan att hindra utsikten mot havet.

Gestaltning och arkitektur

Husen är utformade för de specifika förutsättningar som platsen medger, med en kraftigt sluttande terräng, bergsbranten bakom och den kringliggande ek- och bokskogen. Arkitekturen har skapats med utgångspunkt från en god energihushållning enligt ”passivhusmodellen”, vilket även ger ett tydligt uttryck i formgivning och materialval. Med en uttrycksfull arkitektur ges karaktär till området, samtidigt som berget och den vackra höjdplatån exponeras.

Bebyggelsen har en medveten utformning med sluten fasad mot norr och en uppglasning mot söder och solen. Utformningen ger låga energikostnader med tung stomme och med god isolering. Solenergi tas tillvara genom solfångarna på taken. Samtliga hus och rum, såväl inne som utomhus, har ”den bästa utsikten”.

Detta inlägg är publicerat i Projekt och taggat , . Bokmärk permalink. Stängt för kommentarer och trackbacks.